Ölçme Değerlendirme Birimi

Bir okulda ölçme ve değerlendirme öğrenci başarısındaki gelişime katkı sağlayan önemli bir ögedir. Bu birim ölçme araçlarının gelişimine, puanlama süreçlerine ve etkili geri bildirime yaptığı katkı sayesinde; okul programlarını yönlendirir, öğretmene öğretim etkinliklerini yapılandırma fırsatı verir, öğrenciye güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri hakkında önemli bilgiler sunar.

Tüm bunların yanında ölçme ve değerlendirme birimi; öğrencilerin genel başarı düzeyini, öğrenme eksiklikleri olan ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri belirler. Öğretim sürecinde zorlanılan konuları saptar ve alınması gereken önlemlerin neler olabileceği hakkında önemli veriler sunar. Bu amaçla ölçme ve değerlendirme birimi aşağıdaki işlerin yapılmasını sağlamaktadır.

• Güvenilirliği ve geçerliği yüksek maddelerden (sorulardan) oluşan ölçme araçları geliştirmek
• Öğretim sürecinin çeşitli aşamalarında yapılacak olan hazırbulunuşluk, öğrenme eksikliklerini saptama ya da düzey belirleme gibi sınavları hazırlamak ve sonuçlarını değerlendirmek
• Uygulanan sınavlarda kullanılan maddelerin test (aritmetik ortalama, tepedeğer, ortanca, standart sapma vb.) ve madde (madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği) istatistiklerini hesaplamak
• Elde edilen istatistiklerden yararlanarak öncelikle öğretmenlere öğrencilerin öğrenmeleri hakkında geribildirim vermek ve bunun yanında daha nitelikle soruların oluşturulmasına ve daha nitelikli bir testin geliştirilmesine katkı sağlamak
• İşlenen ünitelerde, programın amaçladığı kazanımlara ulaşılma düzeyini belirlemek
• Uygulanan başarı testi sonuçlarıyla, öğrencinin kendi gelişim sürecini raporlamak
• Yapılan değerlendirmelerin öğrenciye, öğretmene ve veliye bildirilmesi için ilgili raporları okul müdürlüğüne iletmek
• Hazırlanan soruların güvenirliğinin ve geçerliliğinin nasıl artırılabileceği konusunda öğretmenlere destek olmak
• Alan seçme ve yöneltme çalışmalarına veri toplayarak yardımcı olma
• Proje gibi öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerindeki gelişimlerine katkı sağlayan ölçme ve durum belirleme yollarının geliştirilmesine, uygulanmasına ve puanlanmasına yardımcı olmak
•Ölçme ve değerlendirme birimiyle eğitimi daha bilimsel ve etkili bir yapıya kavuşturmak olanaklıdır.

Bu amaçla, öğrenci başarısı değerlendirilirken daha nesnel ölçme araçları geliştirmek, puanlama anahtarlarını oluşturmak ve etkili bir geribildirim vermek gereklidir. Bu anlamda, okulumuzda ölçme ve değerlendirme biriminin yaptığı çalışmalarla eğitim sürecinin daha verimli ve etkili duruma gelmesi sağlanmaktadır. TED Sivas Koleji’nde öğrencilerin bilimsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik gelişimleri sistemli ve objektif bir şekilde takip edilmekte, veliler düzenli olarak elektronik ortamda ve görüşmeler yoluyla bilgilendirilmektedir.

Okulda amacına uygun olarak klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin (test, yazılı ve sözlü sınavlar) yanında öğrencilerin bireysel özelliklerine göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (proje, performans görevleri, portfolyo vb.) kullanılmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimi TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve değerlendirilen merkezi sınavlarla da takip edilmektedir.
Atatürk

Ansolon