Beden Eğitimi

TED Koleji “ Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor” dersi öğretim programında üç temel öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar belirlenmiştir.
Bu öğrenme alanları:
1. Hareket
2. Zindelik
3. Kişisel ve Sosyal Gelişim alanlarıdır.

Öğrenme alanlarına ilişkin kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları, okulun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.
1-Hareket Öğrenme Alanı:
Hareket öğrenme alanı, öğrencilerimizde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde “temel hareket becerileri”, ortaokul düzeyinde “çok yönlü hareket becerisi”, lise düzeyinde ise “spora özgü beceriler” geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin hareket becerilerini geliştirirken aynı zamanda bunlarla ilgili kuralları, kavramları, ilkeleri, ilgili hareket stratejileri ile taktiklerini de öğrenmelerini amaçlar.
• Spora özgü beceriler (Çeşitli sporlara özgü beceriler).
• Spor bilgisi (kurallar, gelişimi vb.).
• Spora özgü stratejiler/taktikler.

2-Zindelik Öğrenme Alanı:
Zindelik öğrenme alanı, öğrencilerimizin, sağlıkla ilgili fiziksel uygunlukları ile sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini bir arada ele alır. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve bu gelişimin öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine yaptığı katkıların incelenmesi bu öğrenme alanının kapsamındadır. Bu öğrenme alanında okul öncesinden liseye kadar olan süreçte, özellikle sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk geliştirme uygulamaları (vücut kompozisyonu, kalp dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik) ve bunlarla ilgili kavramlar ve ilkeler ele alınmıştır. Lise yıllarında ise sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun sosyal, duygusal, zihinsel, çevresel ve mesleki gelişime olan etkilerinin de uygulamalı olarak incelenmesi bu öğrenme alanı kapsamı içindedir.
• Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğunu geliştirecek düzeyde fiziksel etkinlik katılımı
• Fiziksel uygunluğun zindeliğe (fiziksel, sosyal, duygusal, fiziksel, mesleki, çevresel) etkileri


3-Kişisel ve Sosyal Gelişim Öğrenme Alanı: Kişisel ve sosyal gelişim öğrenme alanı, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor ortamlarında değer verme, saygı, katılım, işbirliği, sorumluluk alma, lider olma, grup hedefleri doğrultusunda çalışma, içsel motivasyon gibi sosyal beceriler, adil oyun (fair play) gibi öz yönetim becerileri ile problem çözme, karar verme, strateji geliştirme vb. düşünme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır. Fiziksel etkinliklerle ilgili tarihi süreç içinde gelişen kültürel birikimimiz ve değerlerimiz de bu öğrenme alanı içindedir. Kişisel ve sosyal gelişimle ilgili konular öğrencilerin yaşa uygun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri dikkate alınarak öğretim programı içinde ele alınmıştır.
• Fiziksel etkinlik kültürümüz ve değerlerimiz.
• Beden eğitimi ve spor ortamlarında etkili/bilgili/sorumlu kişisel ve sosyal tutum, davranış ve beceriler sergileme.
Atatürk

Ansolon